جلسه ستاد برنامه

لزوم مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند تهیه برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان تأکید کرد: لزوم مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند تهیه برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری دومین جلسه ستاد برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری همدان به ریاست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار و با حضور رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر، اعضای ستاد و دبیرخانه برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری و نمایندگانی از کارگروه‌های شش گانه تخصصی و کارگروه‌های چهارگانه مناطق و نماینده مشاور در...

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همداناولین جلسه ستاد برنامه در روز سه شنبه مورخ 14 آبانماه سال 1398 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور ارکان برنامه شامل اعضای ستاد و دبیرخانه برنامه و نمایندگانی از کارگروه های شش گانه تخصصی، نمایندگانی از کارگروه های چهار گانه مناطق و مشاور برنامه تشکیل شد. جلسه با مقدمه ای کوتاه از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان...