نویسنده - blogmanager

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همداناولین جلسه ستاد برنامه در روز سه شنبه مورخ 14 آبانماه سال 1398 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور ارکان برنامه شامل اعضای ستاد و دبیرخانه برنامه و نمایندگانی از کارگروه های شش گانه تخصصی، نمایندگانی از کارگروه های چهار گانه مناطق و مشاور برنامه تشکیل شد. جلسه با مقدمه ای کوتاه از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان...